«Ο Αρχιμήδης θα μνημονευθεί όταν ο Αισχύλος θα έχει λησμονηθεί, διότι οι γλώσσες πεθαίνουν, μα οι μαθηματικές ιδέες όχι.» G.Hardy


Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

Πράξεις !!


  
 Με χρήση των γνωστών αριθμητικών συμβόλων  των αριθμητικών πράξεων και τα ψηφία 1,2,3,...8,9 μπορούμε να γράψουμε όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι το 101.  
     
         1     123+45-67+8-9
         2     123+4-5+67-89
         3     123+4*5-6*7+8-9
         4     123-45-67+89
         5     123-4-5-6-7+8-9
         6     12+34+5*6+7+8+9
         7     12+34-5+6*7+8+9
         8     12+34-5-6+7*8+9
         9     12+34-5-6-7+8*9
        10     12+3+4+5-6-7+89
        11     12+3+4-56/7+89
        12     12+3-4+5+67+8+9
        13     12+3*45+6*7-89
        14     12+3*4+5+6+7*8+9
        15     12+3*4+5+6-7+8*9
        16     12+3*4-5-6+78+9
        17     12-3+4*5+6+7*8+9
        18     12-3+4*5+6-7+8*9
        19     12-3-4+5-6+7+89
        20     12-3-4+5*6+7*8+9
        21     12-3-4+5*6-7+8*9
        22     12*3-4+5-6+78-9
        23     12*3-4-5-6+7+8*9
        24     12*3-4*5+67+8+9
        25     12/3+4*5-6-7+89
        26     12/3+4*5*6-7-8-9
        27     12/3+4*5*6*7/8-9
        28     12/3/4+5*6+78-9
        29     1+234-56-7-8*9
        30     1+234*5*6/78+9
        31     1+234*5/6-7-89
        32     1+23-4+56+7+8+9
        33     1+23-4+56/7+8*9
        34     1+23-4+5+6+78-9
        35     1+23-4-5+6+7+8*9
        36     1+23*4+56/7+8-9
        37     1+23*4+5-6+7-8+9
        38     1+23*4-5+6+7+8-9
        39     1+2+34-5+67-8+9
        40     1+2+34*5+6-7-8*9
        41     1+2+3+4+5+6+7+8*9
        42     1+2+3-45+67+8*9
        43     1+2+3-4+5+6+78+9
        44     1+2+3-4*5+6*7+8*9
        45     1+2+3*4-5-6+7+89
        46     1+2+3*4*56/7-8+9
        47     1+2+3*4*5/6+78+9
        48     1+2-3*4+5*6+7+8*9
        49     1+2-3*4-5+6*7+8*9
        50     1+2*34-56+78+9
        51     1+2*3+4+5+67+8+9
        52     1+2*3+4*5-6+7+8*9
        53     1+2*3-4+56/7+89
        54     1+2*3-4-5+6+7+89
        55     1+2*3*4*5/6+7+8*9
        56     1-23+4*5+6+7+89
        57     1-23-4+5*6+7+89
        58     1-23-4-5+6*7+89
        59     1-2+3+45+6+7*8-9
        60     1-2+3*4+5+67+8+9
        61     1-2+3*4*5+6*7+8-9
        62     1-2+3*4*5-6+7*8-9
        63     1-2-34+56+7+8*9
        64     1-2-3+45+6*7+8+9
        65     1-2-3+45-6+7*8+9
        66     1-2-3+45-6-7+8*9
        67     1-2-3+4*56/7+8*9
        68     1-2-3+4*5+67+8+9
        69     1-2*3+4*5+6+7+8*9
        70     1-2*3-4+5*6+7+8*9
        71     1-2*3-4-5+6*7+8*9
        72     1*234+5-67-8*9
        73     1*23+4+56/7*8+9
        74     1*23+4+5+67-8+9
        75     1*23-4+5-6-7+89
        76     1*23-4-56/7+89
        77     1*23*4-56/7/8+9
        78     1*2+34+56+7-8+9
        79     1*2+34+5+6*7+8+9
        80     1*2+34+5-6+7*8+9
        81     1*2+34+5-6-7+8*9
        82     1*2+34-56/7+8*9
        83     1*2+3+45+67-8-9
        84     1*2+3+4*5+6+78-9
85     1*2+3-4+5*6+78-9
        86     1*2+3*4+5-6+78+9
        87     1*2-3+4+56/7+89
        88     1*2-3+4-5+6+7+89
        89     1*2-3+4*5-6+78+9
        90     1*2*34+56-7-8-9
        91     1*2*3+4+5+6+7+8*9
        92     1*2*3-45+67+8*9
        93     1*2*3-4+5+6+78+9
        94     1*2*3-4*5+6*7+8*9
        95     1*2*3*4+5+6+7*8+9
        96     1*2*3*4+5+6-7+8*9
        97     1*2*3*4-5-6+78+9
        98     1*2/3+4*5/6+7+89
        99     1/2*34-5+6-7+89
       100     1/2*3/4*56+7+8*9
       101     1/2/3*456+7+8+9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...